ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ติตต่อ อบต.
 
 


อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ

 
 eXTReMe Tracker

     ระบบเจ้าหน้าที่
 


    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
            วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
            "เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรก้าวหน้า ชาวประชาอยู่สุข"
    พันธกิจหลัก
           1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
  ต่อความต้องการของประชาชน เพื่อ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
           2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
  พร้อมทั้งอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามภายในท้องถิ่น
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะด้าน
  เกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้
           4. ควบคุมและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะต่างๆ รวมถึงมีการบริหารจัดการทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
           5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
  ที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมและ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เอกชน ตลอดจน
  เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรองรับการ ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง


องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
หมู่ที่ 6 ถ.ทับช้าง – บ้านลุ่ม ต.ทับช้าง จังหวัดสงขลา 90160 โทรศัพท์ 08-1738-2718 E-mail: info@tabchang.go.th
©Copyright 2006.tabchang.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation