ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ติตต่อ อบต.
 
 


อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ

 
 eXTReMe Tracker

     ระบบเจ้าหน้าที่ 1
 


    ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
                  ตำบลทับช้าง เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คำว่า "ทับช้าง"
    จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา ครั้งหนึ่งช้างของพระยาปัตตานีจำนวน 1 เชือก ชื่อว่าพระยาหน้าดำได้หลบหนีมา
    อยู่กับช้างป่าในบริเวณบ้านทับช้าง เมื่อท่านพระยาปัตตานีสืบทราบจึงได้ยกขบวนทัพมาเพื่อล้อมจับเชือกนั้น
    โดยมีการตั้งเป็นเพนียดกั้นช้างมิให้หลบหนี ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าควนค่ายช้างซึ่งใช้เวลานานหลายเดือนจึง
    สามารถจับช้างเชือกนั้นกลับปัตตานีได้ คำ "ทับช้าง" จึงน่าจะมาจาก "ทัพช้าง" ที่ยกมาจับช้าง
  สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
                  ตำบลทับช้าง เป็นตำบลหนึ่งใน 10 ตำบล ของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ
    นาทวีไปทางทิศใต้ ตามถนนทางหลวงแผ่นดินสายนาทวี-บ้านประกอบ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
    โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                  ทิศเหนือ จดเขต ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
                  ทิศใต้ จดเขต ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
                  ทิศตะวันตก จดเขต ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
                  ทิศตะวันออก จดเขต ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เนื้อที่
                  ตำบลทับช้าง มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน
  93 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่จำนวน 58,125 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
                  พื้นที่ของตำบลทับช้าง เป็นที่ราบสลับกับเป็นที่ราบสูงและเนินเขา
 ลักษณะภูมิอากาศ
    แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล
                   ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม แต่อากาศของตำบลทับช้างจะไม่ร้อน
  มากนัก เนื่องจากพื้นที่ของตำบลทับช้าง ตั้งอยู่ระหว่างแนวเขาน้ำค้าง และเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็น
  พื้นที่ที่มีป่าไม้สมบูรณ์
                   ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งจะได้รับอิทธิพลจาก
  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึง
  เดือนมกราคม ของทุกปี
 
จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
                   หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง
                   หมู่ที่ 2 บ้านเกาะงุน-กะทิงตาย
                   หมู่ที่ 3 บ้านโคกจง-คลองปราง
                   หมู่ที่ 4 บ้านไร่-หัวควน-หน้าวัด
                   หมู่ที่ 5 บ้านใหญ่
                   หมู่ที่ 6 บ้านคอก-วังไทร
                   หมู่ที่ 7 บ้านโคกเอาะ
                   หมู่ที่ 8 บ้านลุ่ม
                   หมู่ที่ 9 บ้านช่อนทอง
                   หมู่ที่ 10 บ้านเกาะจง
หน้า     1      2
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
หมู่ที่ 6 ถ.ทับช้าง – บ้านลุ่ม ต.ทับช้าง จังหวัดสงขลา 90160 โทรศัพท์ 08-1738-2718 E-mail: info@tabchang.go.th
©Copyright 2006.tabchang.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation